Ajankohtainen artikkeli

Tältä sivulta löydät Kainuun Liikunnan ajankohtaisen artikkelin.

(Lii)kuntavaalit lähestyy

Liikunnan merkitys on kunnille suurempi kuin usein ymmärretäänkään. Liian vähäisestä liikkumisesta aiheutuvat kustannukset kuntalaista kohti ovat varovaisenkin arvion mukaan noin 550,00 euroa vuodessa. Lasku on yli viisinkertainen verrattuna esimerkiksi kuntien liikuntatoimien keskimääräisiin nettokustannuksiin. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, mutta miten suhtaudumme siihen tosiasiaan, että vain 10-20 % alle kouluikäisistä, vain noin puolet alakoululaisista ja vain 17 % yläkoululaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi?

Kuntien vastuulla on tärkeiden sivistystehtävien lisäksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Liikuntatoimen osuus on siis jatkossa suhteellisesti suurempi osa kuntien päätöksentekoa. Siksi on tärkeää, että kevään kuntavaaleissa valtuustoihin valitaan päättäjiä, jotka ovat sitoutuneita edistämään liikkumista ja hyvinvointia kunnassaan.

Liikunnan positiiviset vaikutukset henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, terveysongelmien ehkäisyyn, oppimistuloksiin, toiminta- ja työkykyyn, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kotoutumiseen ovat kiistattomia. Lisäksi etenkin arkiliikuntaa tukevat ratkaisut, kuten panostukset kävelyyn ja pyöräilyyn, edistävät myös kuntien ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Tulevalla valtuustokaudella vaaleissa valittavilla kuntapäättäjillä on loistava mahdollisuus tarttua haasteeseen ja antaa edellytykset liikkumisen lisäämiselle niin, että hyvinvointi kasvaa – ja kuntien tiukassa taloustilanteessa ennaltaehkäisevällä toiminnalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Oletko sinäkin #liikuntaehdokas ?
Katso laskurista, kuinka suuret vuotuiset kustannukset terveyden kannalta liian vähäinen liikunta aiheuttaa omassa kunnassasi.

Mitä asioita #liikuntaehdokas voi ajaa liikunnan edistämiseksi omassa kunnassaan

1.Liikunta ennaltaehkäisevän hyvinvointityön painopisteenä
-Liikuntaneuvonnan palveluketju
Kuntien, soten ja järjestöjen yhteistyönä luodaan kaikki ikäryhmät kattava ja erilaiset toimintakyvyt huomioiva liikuntaneuvonnan palveluketju, joka toimii valtakunnallisten suositusten mukaisesti, suunnitelmallisesti ja kuntalaisille avoimesti.

-Liikunta osana kuntien strategioita
Liikunta otetaan mukaan jokaisen kunnan strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä laaditaan kunnan poikkihallinnollinen liikkumisohjelma yhteistyössä soten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Liikkumisessa huomioidaan kaikki kuntalaiset mm. iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta tai liikkumisesteisyydestä huolimatta.

-Liikunnan yhdenvertaisuus
Liikunnan ja toimintakyvyn ylläpitämisen tulee olla osa vanhusten ja vammaisten palveluita. Koulutetaan liikunta-alan osaajia vanhusten ja vammaisten palveluihin. Huolehditaan, että erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on mahdollisuus hyödyntää liikunnan harrastamisessa kuljetus- ja avustajapalveluita sekä apuvälineitä. Ylläpidetään ja rakennetaan esteettömiä ja saavutettavia liikkumisen olosuhteita suunnitelmallisesti.

-Liikkuvat-ohjelmat ja harrastamisen Suomen malli
Kunnissa koordinoidaan yhtenäisesti lasten ja nuorten liikkumista edistäviä toimintamalleja. Lasten ja nuorten liikkumista edistävien Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -ohjelmien toteutusta tulee jatkaa kunnissa. Valtion tukema harrastamisen Suomen malli viedään pysyväksi osaksi kuntien toimintaa. Harrastamisen Suomen mallissa jokaiselle kouluikäiselle tarjotaan mieluisa ja maksuton harrastus. Keskeisiä kumppaneita harrastamisen edistämisessä ovat seurat ja yhdistykset.

-Tiedolla johtaminen
Kuntapäättäjille esitellään vuosittain tietoa kunnan asukkaiden liikunta-aktiivisuudesta päätösten tueksi kunnan hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Lisäksi liikunta- tai liikkumisvaikutusten arviointi otetaan osaksi vaikutusarviointeja kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

2.Elinvoimainen seuratoiminta ja menestyvä urheilu

-Seuratoiminnan tukeminen
Yli miljoona suomalaista, eli joka viides väestöstä, on mukana seuratoiminnassa. Seurat ja muut liikuntaa toteuttavat kolmannen sektorin toimijat sekä harrastajat ovat monella tavoin riippuvaisia kunnan tuesta. Kiristyvä kuntatalous on ajanut joitain kuntia leikkaamaan avustuksia ja korottamaan liikuntatilojen käyttömaksuja. Tämä on lyhytnäköinen kehityssuunta, sillä se rapauttaa seurojen elinvoimaa ja heikentää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Keskeisin kuntien tuki liikunnalle on välillistä: kuntien tulee turvata monipuoliset olosuhteet liikunnalle. Käyttövuorojen olisi syytä olla edullisia ja alaikäisille maksuttomia.

-Kunnan ja seurojen välinen vuoropuhelu
Jokaisessa kunnassa on toimintamalli liikunnan toimijakentän ja kunnan yhteistyön vahvistamiseksi, esimerkiksi seuraparlamentti tai -foorumi. Näin kunta voi hyödyntää seurojen erityisosaamista ja kuulla niitä palveluiden kehittämisessä.

-Liikuntaluokat ja urheiluakatemiatoiminnan edistäminen
Nuorilla on mahdollisuus yhdistää koulu ja tavoitteellinen urheilu joko liikuntaluokalla tai urheiluyläkoulussa omassa kotikunnassaan. Tuetaan urheiluakatemiatoimintaa, joka mahdollistaa kainuulaisen urheilijan tavoitteellisen harjoittelun ja opiskelun yhdistämisen omassa maakunnassa sekä vetää Kainuuseen nuoria huipulle tähtääviä urheilijoita myös muualta Suomesta.

3.Liikunta ja urheilu kunnan veto- ja pitovoimatekijöinä

-Liikuntapaikkasuunnitelma
Kunnalla on pidemmän aikavälin liikunnan ja urheilun olosuhde-/liikuntapaikkasuunnitelma, joka sisältää peruskorjauksen ja uudet investoinnit. Suunnittelu ja toteutus kytkeytyvät kunnan muihin, tuleviin ja jo olemassa oleviin toimintoihin ja suunnitelmiin.

-Tapahtumien ja seuratoiminnan tukeminen
Liikunta ja urheilu huomioidaan kuntien markkinointiviestinnässä kuntien keskeisinä vetovoima- ja viihtyvyystekijöinä. Urheiluseurat ja tapahtumat nähdään kunnan strategisina kumppaneina, joille osoitetaan sekä taloudellista että toiminnallista tukea.

Materiaalia kuntavaaliehdokkaiden käyttöön
Kaikki materiaalit on tarkoitettu kuntavaaliehdokkaiden sekä liikunta- ja urheiluyhteisön käyttöön: lataa, tutki, jalosta ja hyödynnä! Hyvinvoiva kunta -osa-alueen teemoihin liittyvät taustamuistiot on toteutettu yhteistyössä Liikkujan polku -verkoston toimijoiden kanssa. Menestyvä urheilu -taustamuistio on Olympiakomitean tuottama.

Esitys liikunnan kuntavaaliteemoista ja niiden sisällöistä
Olympiakomitean ehdokasmateriaali
Tietosivut: Liikunta kunnissa
Ehdokasmateriaali
Somekuvat #liikuntaehdokas -kampanjaan
Infograafi: Lisää harrastamisen mahdollisuuksia
Infograafi: Liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen
Infograafi: Liian vähäisen liikunnan kustannukset
Infograafi: Liikunnan rahoitus
Infograafi: Vapaaehtoistyön arvo
Liikuntaindikaattorien tietokanta

Taustamuistioita:
Seura- ja yhdistystoiminnan elinvoimaisuus
Laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju ja sujuva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa
Lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen varhaiskasvatuksessa, koulussa ja opiskelussa
Liikunnan ja liikkumisen edistäminen otetaan kunnan hyvinvointityön strategiseksi painopisteeksi
Menestyvä urheilu
Valtion liikuntaneuvoston viesti kuntavaaleihin 2021

Jaa viesti

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *