Liikkuva koulu

Kainuun Liikunta on ollut heti eturintamassa edistämässä kainuulaisten koululaisten liikkumista. Koulupäivän aikainen liikkuminen on yksi lasten ja nuorten liikunnan tärkeistä painopisteistä.

Tarjoamme mm.

– Koulutusta sekä opettajille että nuorille yläkoululaisille
– Tiedotamme kouluja ajankohtaisista lasten ja nuorten liikuntaan liittyvistä asijoista ja kampanjoista
– Annamme konkreettisia vinkkejä liikunnan käytännön työhön (ihan sinne kentälle).

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäiselle

– 7-12-vuotiaana: 1,5-2 h päivässä
– 13-18-vuotiaana: 1-1,5 h päivässä
– Liikettä pitäsi tulla joka päivä monipuolisesti ja ikkään sopivalla tavalla

– Yli kahden tunnin pituisia passiivisia istumisjaksoja pittää vältellä
– Ruutuaikaa rajoitetusti eli pleikkaa, äkspoksia, älyluuria, televisiota ja muita digihärveleitä saapi raplata korkeintaan pari tuntia päivässä

Koulujen haasteena on tarjota jokaiselle oppilaalle tunti liikettä jokkaisena koulupäivänä.

Lue lissää UKK-instituutin -sivuilta.

Liikkuvan koulun ajatusta toteutetaan sekä alakoulussa että yläkoulussa. Kaikki Kainuun alueen koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi. Jokkainen koulu toteuttaa liikkuvan koulun ajatusta omalla hyvällä tavallaan. Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena on aikaansaaha aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä.

Keskeinen yhteinen ajatus on, että:

– Oppilaat ovat itse aktiivisia toimijoita
– Liikkuva koulupäivä edesauttaa oppimista
– Istumista vähennetään liikkeen myötä

Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa hallintorajat ylittävässä yhteistyössä ympäri Suomen maan.

Liikunnan aluejärjestöt, Kainuun Liikunta mukaan lukien, tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen.

Liikunnan aluejärjestöjen palveluvalikosta löytyy mm.

– Koulu- ja kuntakohtaisia tukipalveluja
– Koulutuksia koulujen henkilökunnalle ja oppilaille
– Räätälöityjä liikunta- ja hyvinvointipalveluja

Lue lissää Liikkuva koulu -sivuilta.

Mentorointi aktiivisemman koulupäivän puolesta

Kainuun Liikunta tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta paikallisen Liikkuva koulu -hankkeen onnistumiseksi. Tärkeimpänä tuen muotona on mentorointi. Mentori on hankkeen tukihenkilö, jonka avustuksella hankkeeseen liittyvät käytännön asiat saadaan jiiriin ja synnytetään uusia ajattelutapoja aktiivisemman koulupäivän luomiseksi. Mentorilta saa apua nykytilan kartoitukseen sekä uusien toimintamallien vakiinnuttamiseen.

Liikkuva koulu -verkosto

Koordinoimme ja järjestämme maakunnallisen Liikkuva koulu -verkoston tapaamisia noin kaksi kertaa vuodessa. Verkostossa kuntien Liikkuva koulu -koordinaattorit/vastuuhenkilöt kokoontuvat Liikkuva koulu -ohjelmaan liittyvien ajankohtaisten aiheiden äärelle. Tapaamiset järjestetään vuorotellen eri kunnissa. Tule mukaan saamaan tukea ja ideoita oman koulusi liikuttamiseen!

Välitunneista lisäwirtasta opiskeluun

Lapset ja nuoret viettävät välitunnilla aikaa noin tunnin tai pari päivässä. Viikossa tämä tekee yhteensä viidestä tunnista kymmeneen tuntiin pelkkää välitunnilla olemista. Tuntimäärä on aika hurja kokonaiskoulutuntimäärään verrattuna, ja jo jaksamisen kannalta on erittäin tärkeää, miten tuo aika hyödynnetään.

On suuri ero siinä, istuuko lapsi tai nuori kaikki välitunnit paikallaan vai liikkuuko kavereiden kanssa. Jotta välitunneista tulee aktiivisia, tarvitaan tietynlaista asenneilmapiiriä, olosuhteiden liikuntamyönteisyyttä sekä lasten ja nuorten aktivointia.

Aina ei välttämättä tarvita kallista välineistöä, vaan pelkällä mielikuvituksella ja heittäytymisellä saadaan heleposti aikaan liikunnallinen välitunti ja oppitunti. Välitunnilla voi esimerkiksi olla erilaisia hippa- ja perinneleikkejä, jalakapallon pelluuta isolla jumppapallolla tai hyppykepillä pomppimista. Veikeitä vinkkejä liikunnallisiin välitunteihin löydät esimerkiksi Liikkuvan koulun -vinkeistä.

Välkkäri-oppilaita teidänkin kouluun?

Kainuun Liikunta järjestää Välkkäri – välituntiliikuntaohjaajakoulutuksia 5.-9.luokkalaisille. Välkkäri-koulutuksessa oppilaat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikkumaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina.

Kolmen tuntia kestävän koulutuksen aikana:

– Leikitään erilaisia välituntileikkejä
– Opetetaan ryhmän hallintaa ja ohjaamisen taitoja sekä leikin ohjaamisen rakennetta
– Tehdään ohjausharjoituksia
– Suunnitellaan oman koulun välituntiliikuntaa.

Välkkärikoulutuksesta valmistuneet oppilaat ovat jatkossa pääroolissa sekä koulun välituntitoiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Jokainen koulutuksen käynyt oppilas saa omakseen Välkkäri-välituntiohjaajan oppaan.

Kuulostaahan hyvältä? Ja on hyvä. Pyydä tarjous omalle koulullesi!

Lisätietoja

Liikunnallinen Iltapäivä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ohjaajan vetämän leikkimielisen liikuntahetken avulla. Liikuntahetket toteutetaan niin, että lapselle tarjotaan mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Liikkuvan iltapäivän tavoitteena on tarjota:

– Tunti liikettä ja ulukoilua joka päivä
– Kannustusta liikunnan illoon ja virikkeitä mukaviin liikkumishetkiin

Kainuun Liikunnan tarjoaa tukea paikallisille iltapäivätoiminnan järjestäjille:

– Järjestämällä ohjaajien virikekoulutuksia (3-6h)
– Tarjoamalla liikuntatoiminnan kehittämis- ja suunnittelupalveluita kunta-, koulu- tai kerhokohtaisesti
– Tekemällä yhteistyötä iltapäivätoiminnassa mukana olevien tahojen kanssa

Liikuntakerhotoiminta virikkeen luojana

Erilaiset liikuntakerhot ovat osa koulun kerhotoimintaa. Kerhoa voi ohjata opettaja, paikallisen seuran ohjaaja tai vanhempi. Kerhotoiminta lisää lasten fyysistä aktiivisuutta, vaikka kyse ei olisikaan liikuntakerhosta.

Perinteisesti kerhot järjestetään koulupäivän jäläkeen. On toki mahdollista järjestää kerhotoimintaa myös kesken koulupäivän, esimerkiksi pitkällä välitunnilla. Tällöin useammat oppilaat voivat osallistua kerhotoimintaan, joka tuo samalla vaihtelua koulupäivään.

Kainuun Liikunta kouluttaa kerho-ohjaajia avoimissa koulutuksissa sekä tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuksia tilata koulutus omalle ohjaajaporukalleen.

Kerho-ohjaajille sopivia koulutuksia ovat mm.

– Liikuntakerhon ohjaajakoulutus
– Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat liikkumaa
– Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

Aikuiset viitoittavat liikunnan tietä omalla esimerkillään

Opettajien, koulunkäyntiavustajien ja muiden koulun aikuisten innostuksella, kannustuksella ja esimerkillä on suuri merkitys lasten liikkumiseen koulussa. Innokas ja osaava opettaja saa koko ryhmän liikkeelle.

Kainuun Liikunta kouluttaa opettajia tukemaan lasten liikuntaa.

Lue lissää kohdasta koulutukset -sivulta.

Liikuntapainotteinen vanhempainilta

Tarvitsetteko liikunnallista ohjelmaa tai asiasisältöä koulun vanhempainiltaan?

Ka, no mikä ettei!

Kainuun Liikunnalta voit tilata kouluttajan luennoimaan esimerkiksi liikunnan tarjoamista mahdollisuuksista lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

Teemoina voivat olla mm.

– Miten innostaa lapsi liikkumaan
– Kouluikäisten liikuntasuositukset
– Perheliikunnan monet mahdollisuudet

Luennon sijaan tai sen lisäksi on mahdollisuus toteuttaa perheliikuntatapahtuma oppilaiden ja vanhempien kesken. Yhteisestä liikuntapäivästä sinä ja koko perheesi saatte mukavia vinkkejä kodin välineistön ja lähiympäristön hauskaan hyödyntämiseen yhteisessä liikunnassa.

Pyydä tarjous hyvinvointia edistävästä vanhempainillasta koulullesi!

Lisätietoja

Kainuulainen koulu on liikkuva koulu

Kainuun Sanomat 9.12.2017

Kaikki perusopetuksen 39 kainuulaiskoulua mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa

Kainuu on ottanut hyvin vastaan valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman. Ohjelman mukaisia aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä tavoitellaan jokaisessa perusopetuksen kainuulaiskoulussa. Ohjelma on hyvää vauhtia laajenemassa myös toisen asteen oppilaitoksiin.

– Maakunnallisesti tämä on koettu tärkeäksi, iloitsee Kainuun Liikunnan lasten- ja perheliikunnan kehittäjä Ira Liuski.

Kainuusta ensimmäisenä ohjelmaan tarttui Sotkamo, josta oli vuonna 2010 aloittaneessa pilottivaiheessa neljä koulua. Nyt mukana on 39 kainuulaiskoulua.

Useat Kainuun koulut ovat lähteneet koulupäivien kehittämisessä liikkeelle välituntitoiminnasta. Oppilaita on koulutettu välituntiohjaajiksi, muutettu koulupäivän rakennetta mahdollistamaan yksi tai kaksi pidempää välituntia sekä kehitetty olosuhteita oppilaiden aktiivisia välitunteja tukevaksi. Nyt painopisteissä näkyy uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen toiminnallisuus.

– Pieni maakunta mahdollistaa tiiviin kumppanuuden koulujen opettajien ja rehtoreiden kanssa, kiittelee Liuski.

Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Kainuun Liikunta toteutti myös maakunnallisen Sisuvälkkä-kampanjan. Tavoitteena oli innostaa koululaisia välituntiliikuntaan ja kehittämään omaa lihaskuntoa.

Sisuvälkkä-kampanjan Instagram-kisan voitti kuvalla Vaalan yhtenäiskoulun 9B-luokka ja videolla Otanmäen koulun 8. luokka.

Ensi viikolla käynnistyy Liikkuva koulu -maakuntakierros, jonka yhteydessä Kainuun Liikunta jakaa kouluille välinepaketit.

Kainuulaiskoulujen aktiivisuus on saanut myös tunnustusta. Marraskuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto palkitsivat oman alueensa Liikkuva koulu -kuntana Puolangan. Palkintoperusteissa kiiteltiin Puolankajärven koulun liikunnallisuutta jo ennen Liikkuva koulu -ohjelmaakin.

– Ensimmäisen hankekauden hankeraha käytettiin välineisiin ja koulutukseen. Hankittiin välineitä, joilla voi luokissa harjoittaa oppitunnin liikunnallistamista. Opettajia on lisäksi koulutettu, miten pienillä asioilla arjessa voidaan liikuntaa lisätä, kertoo rehtori Satu Kemppainen.

Miten pienet liikuntahetket näkyvät oppilaiden arjessa?

– Minulla on työhuone koulun ylimmässä kerroksessa portaiden vieressä. Kuulen aika ajoin kun oppilaat juoksevat kesken oppitunnin portaat ylös ja palaavat saman tien takaisin luokkaan. Luokissa heillä on käytössä tasapainolautoja ja leuanvetotankoja. Lisäksi voidaan käyttää netistä löytyviä ohjeita esimerkiksi yläselän venyttelyyn, Kemppainen kertoo.

Jatkossa suunnitelmissa on tarjota liikunnan ohjausta perheillekin. Tavoitteena on myös kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus, johon voidaan sisällyttää niin elämätapamuutoksia kuin ravitsemustietoakin.

– Positiivisella, hienotunteisella otteella yritetään saada vähemmän liikkuvia lapsia liikkeelle.

Kemppaisen mukaan liikunnallisuuden lisäämisessä on paljolti kyse asennoitumisesta, mutta taustalta löytyy myös vakavaa huolta lasten liikkumisesta.

– Meille herätys oli yhden ikäryhmän tosi huono kuntotestitulos. Kouluarvosanoiksi muutettuna yhden 9. luokan kuntotestituloksista 20 prosenttia jäi viitoseen tai sen alle, Kemppainen kertoo.

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Tavoitteena on, että ohjelma ulottuu kaikkiin Suomen kouluihin ja että jokainen peruskouluikäinen liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Ohjelman toteutukseen jaetaan vuosina 2016-2018 yhteensä 21 miljoonaa euroa valtionavustusta. Kainuussa avustusta lukuvuodelle 2017-2018 ovat saaneet Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Sotkamo ja Suomussalmi.

Kirjoittaja: Pekka Pajala/Kainuun Sanomat