Menu

Koulutukset perheliikuntaan

Perheliikunnan ohjaajakoulutukset (3-6 h)

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koulutuksessa tutustutaan perheliikunnan lähtökohtiin, tavoitteisiin, eri muotoihin ja eri-ikäisten liikunnan toteuttamisen nikseihin. Osallistujat johdatetaan miettimään oman yhteisönsä tai lajinsa perheliikunnan mahdollisuuksia ja toteutusmalleja.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä –varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön -koulutus (5 h / 2,5 h+ 2,5 h)

Koulutuksen tavoitteena on päivitettyjen suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Pohditko, miten liikkuminen ja toiminnallisuus toteutuu osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea siten, että se kutsuu ja innostaa mukaan jokaista lasta jokaisena päivänä?

Havainnoista liikkeeksi - Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h)

Koulutus tarjoaa varhaiskasvattajalle käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutus antaa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa, ja vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja (3h)

Työpaja vahvistaa koko yksikön työyhteisön liikuntakasvatusosaamista sekä motivaatiota liikkumisen lisäämiseen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää. Koulutuksen lähtökohtana on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:22), liikkumisen ja liikuttamisen ilon löytäminen sekä konkreettisten keinojen työstäminen varhaiskasvatuksen liikkumisen lisäämiseen.

Toiminnallinen oppiminen (3h)

Lapsi on kokonaisvaltainen, toiminnallinen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h)

Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä, miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Vekaravipellys (3 h)

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on. Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikunnan toteutukseen.

Nassikkapaini (3 h)

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua ja koordinaation kehittämistä.

Liikkuva koulu -työpaja (2-3 h)

Koulutuksessa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle koko kouluyhteisön kesken.

Liikkuva koulu -työpaja 2.0 (2-4 h)

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Liikkuva koulu -työpaja –kehitä ja vakiinnuta suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-2 teemaa.

Tarjolla olevat työpajan teemat
– Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
– Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
– Koulupäivän uudet rakenteet
– Yhteistyöstä voimaa
– Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Toiminnallisen oppimisen työpajat (2 h)

Toiminnallisen oppimisen työpajat toimivat jatkokoulutuksina Toiminnallisen oppimisen peruskoulutuksille. Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Työpajojen teemat
– Aktivoiva oppimisympäristö
– Toiminnallisuus tavaksi
– Materiaaleista on moneksi
– Koulupäivän uudet rakenteet
– Yhteistyöstä voimaa
– Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuus (1,5 h)

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki.

Jonot mataliksi -kokonaisuudesta on tarjolla kuusi erillistä teemakokonaisuutta
– Pelit ja leikit
– Oppilaan itsetunnon tukeminen
– Heikko sisäliikuntatila
– Motoriset perustaidot alkuopetus
– 3.-6.-lk
– Yhdessä kisaillen

Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus (12 h)

Liikkuva iltapäivä -koulutus koostuu kuntakohtaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan päivittäisen liikkumisen kehittämisprosessin käynnistämisestä sekä työyhteisötasoisesta ohjaajakoulutuksesta. Liikkuva iltapäivä kehittämisprosessi on rakennettu kuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien tueksi liikunnan sisältöalueen kehittämiseen.

Välkkäri -välituntiohjaajakoulutus alakouluille (2 x 1,5 h)

Yläkoulun vertaisohjaajakoulutus (3 h)

Välkkäri-koulutukset on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 5.-9.-luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja mietitään ideoita oman koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi.

Järkkää tapahtuma -koulutus (3 h)

Koulutus on tarkoitettu 13–19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavia suunnitelmia.

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)

Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä
– Motorinen kömpelyys
– Oppimisvaikeudet
– Ylipaino, jne.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle, lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri. Koulutuksessa opetellaan hyödyntämään soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa.

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus (6 h tai 3 x 2 h)

Koulutus on suunnattu
– Matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille
– Aloitteleville nuorille seuraohjaajille
– Kokeneemmillekin seuraohjaajille/ valmentajille, jos he eivät aiemmin ole ohjanneet esim. liikuntakerhoja

Koulutus koostuu kolmesta osasta
1. Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi
2. Monipuolinen lasten liikunta
3. Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa

Koulutukset toimivat myös omina kokonaisuuksina ja niitä voi tarjota eri kohderyhmille. Osan 1 voi
korvata Tervetuloa Ohjaajaksi –seurakoulutuksella. Osat 2 ja 3 soveltuvat myös opettajille.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 h)

Koulutuksen keskeisiä teemoja
– Liikunnan perustaitojen kehittyminen
– Leikinkehittely ja lasten monipuolisen liikunnan ohjaaminen

Koulutuksen hintaan kuuluu
– Ohjaajakansio, josta löytyy tiivis Liikuntaleikkikoulun teoriaperusta 30 tuntimallia 2-3 -vuotiaiden Perheliikkariin, 30 tuntimallia 4-5 -vuotiaille ja 15 tuntimallia 6 -vuotiaille
– Ohjaajakansiosta löytyy kehokortit sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit -Opas, joka sisältää yli sata uutta leikkiä ja vinkkiä!

Lastentanssin avaimet (3 h)

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa (3 h)

Lastentanssi pohjautuu leikin, monipuolisen musiikin ja mielikuvituksen pohjalta toteutettuun liikkumiseen. Lastentanssin tavoitteena on kehittää lapsen fyysistä luovuutta ja kykyä ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä saada lapsi tuntemaan tanssin iloa. Koulutus soveltuu varhaiskasvatukseen sekä alkuopetukseen.

Liikettä pihaleikkeihin (3 h)

Koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Koulutusmateriaaleista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan myös koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Seikkailuliikunta (6-9 h)

Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Lisätietoja